ยาพิษ

posted on 30 Jan 2008 09:57 by i-a0me

   

คำ ง่ า ย ๆ   แ ต่ ค ว า ม ห ม า ย สุ ด ลึ ก ล้ำ  
คำ ง่ า ย ๆ   ที่ เ ธ อ ใ ช้ ป ร ะ จำ   ซ้ำ ไ ป ซ้ำ ม า
คิ ด จ ะ พู ด   แ ต่ ก็ พู ด อ ย่ า ง ไ ม่ คิ ด  
รู้ ไ ห ม ว่ า   ห นึ่ ง ชี วิ ต ข อ งใ ค ร   ต้ อ ง เ กิ ด ปั ญ ห า

เ จ็ บ ช้ำ   ป า ง ต า ย   ชี วิ ต   วุ่ น ว า ย   ( คิ ด มั น ไ ป ว่ า จ ริ ง )
ลุ่ ม ห ล ง   เ ชื่ อ ใ จ   กั บ ถ้ อ ย คำ  ร้ า ย ๆ  

เ อ ะ อ ะ ก็ ว่ า รั ก   เ อ ะ อ ะ ก็ คิ ด ถึ ง   แ ต่ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย ซึ้ ง ไ ม่ เ คย เ ข้ าใ จ
ไ ม่ เ ค ย ทำ ให้ รู้   ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ เ ห็ น   ไ ม่ ห่ ว ง เ ล ย ว่ า ใ ค ร จ ะ เ ป็ น จ ะ ต า ย
คำ พู ด ที่ ไ ม่ เ ค ย คิ ด   ที่ จ ริ ง ก็ คื อ ย า พิ ษ   ทำ ล า ย ชี วิ ต ข อ ง ค น ง ม ง า ย  
เ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ห รื อ เ ป ล่ า   ( คิ ด ห รื อ เ ป ล่ า )   ว่ า มี ใ ค ร เ ข า ทุ ก ข์ ท น  
พิ ษ ข อ ง คำ ค น   ร้ า ย แ ร ง แ ค่ ไ ห น

คำ ง่ า ย ๆ   ที่ เ ธ อ ใ ช้ บ อ ก กั บ ฉั น  
รู้ ไ ว้ ด้ ว ย   ว่ า ค ว า ม ห ม า ย ข อง มั น   สำ คั ญ แ ค่ ไ ห น

เจ็บช้ำ ปางตาย ชีวิต วุ่นวาย (คิดมันไปว่าจริง)
ลุ่ ม ห ล ง   เ ชื่ อ ใ จ   กั บ ถ้ อ ย คำ   ร้ า ย ๆ  

เ อ ะ อ ะ ก็ ว่ า รั ก   เ อ ะ อ ะ ก็ คิ ด ถึ ง   แ ต่ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย ซึ้ ง ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า ใ จ  
ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ รู้   ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ เ ห็ น  ไ ม่ ห่ วง เ ล ย ว่ า ใ ค ร จ ะเ ป็ นจ ะ ต า ย  
คำ พู ด ที่ ไ ม่ เ ค ย คิ ด   ที่ จ ริ ง ก็ คื อ ย า พิ ษ   ทำ ล า ย ชี วิ ต ข อ ง ค น ง ม ง า ย
เ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ห รื อ เ ป ล่ า   ( คิ ด ห รื อ เ ป ล่ า )   ว่ า มี ใ ค ร เ ข า ทุ ก ข์ ท น  
พิ ษ ข อ ง คำ ค น   ร้ า ย แ ร ง แ ค่ ไ ห น  

ล้ า น คำ ล ว ง   ห ล อ ก ห ล อ น หั ว ใ จ   ว า ด วิ ม า น  บ น ฟ้ า แ ส น ไ ก ล  
ล้ ว น เ ติ ม แ ต่ ง จ า ก คำ ข อ ง ใ ค ร  แ ล้ ว ค ว า ม จ ริ ง   อ ยู่ ต ร งที่ ใ ด  
เ ชื่ อ คำ ล ว ง   สุ ด ท้ า ย เ สี ย ใจ   โ ล ก ค ว า ม จ ริ ง   เรี ย น รู้ ห มุ น ไ ป
ท บ แ ล ะ ท ว น   ใ ต ร่ ต ร อ ง ข้ า ง ใ น   ให้ เ ว ล า ตั ด สิ น   หั ว ใ จ  

เ อ ะ อ ะ ก็ ว่ า รั ก   เ อ ะ อ ะ ก็ คิ ด ถึ ง   แ ต่ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย ซึ้ ง ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า ใ จ
ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ รู้   ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ เ ห็ น   ไ ม่ ห่ ว ง เ ล ย ว่ า ใ ค ร จ ะ เ ป็ น จ ะ ต า ย
คำ พู ด ที่ ไ ม่ เ ค ย คิ ด   ที่ จ ริ ง ก็ คื อ ย า พิ ษ   ทำ ล าย ชี วิ ต ข อ ง ค น ง ม ง า ย
เ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า งห รื อ เ ป ล่ า   ( รู้ บ้ า ง ห รื อ เ ป ล่ า )
คำ ที่ เ ธ อ นั้ น พ ร่ำ บ อ ก   ( รั ก ที่ ล ว ง ห ล อ ก )
ทำ ใ ห้ ใ ค ร เ ข า ทุ ก ข์ ท น   พิ ษ ข อ ง คำ ค น

 

Comment

Comment:

Tweet

หง่า คิดไว้ละว่าอาการต้องหนักหนาแน่ ๆ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะค่าบ อากาศ กทม . ไม่เหมาะกะคนเป็นภูมิแพ้อากาศอย่างอ้อมเท่าไหร่ แต่ก็พอทนsad smile

กลับมาละอ่ะค่ะ ก็เล่นตัวบ้างนิโหน่ยเป็นพิธี แต่ก้พูดกันดีดี ก็พยายามฟังเหตุผลของเค้าอยู่เหมือนกัน ฟังขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่ง แต่ก็หยวนให้

คุณองศานี่โรแมนติกกว่าอ้อมเยอะเลยแฮะ อิอิquestion

#2 By ๛๏ a 0 m e ๏๛ on 2008-02-02 09:02

ขอโทษนะที่ไม่ได้เข้ามาพอดีคุณหมอสั่งพ่อให้ยึดแอร์การ์ดผม นี่ก็อ้อนพ่อแทบตายกว่าจะได้คืน แฟนอ้อมกลับมาง้อรึยัง ถ้าเข้ามาง้อก็เล่นตัวซ้าหน่อยก็ดีนะquestion ทีหลังจะได้ไม่ทำอีก ช่วงนี้ผมไม่ค่อยดีเลยหมอบอกว่าอาการหนักกว่าที่คิด แต่ไม่เป็นไรสู้ๆๆอยู่แล้ว เข้าไปดูhi5อ้อมแล้วน่ารักดีนะ โดยเฉพาะหนังและหนังสือที่ชอบ ทำให้คิดถึงใครบางคนเลยแหละ บังเอิญดี ได้ข่าวกรุงเทพฯฝนตกรักษาสุขภาพด้วยนะ ฝันดีครับ เพื่อนอ้อม

ปล. เราจะรู้ใจผู้อื่นได้อย่างไรว่าคำว่าคิดถึง ขอโทษ หรือ รัก ไม่ได้ออกมาจากใจ เราไม่ได้รู้ใจคนอื่นนี่นา ขออย่างนี้ต้องลองหลับตาและสัมผัสด้วยหัวใจดูนะผัสสะอย่างอื่นใช้ไม่ได้หรอก big smile

#1 By องศา...หน้าใส on 2008-02-01 23:22